Utveckling av Grupp och Ledare

Information kring kursen "Utveckling av Grupp och Ledare". Vill Du påverka? Då vill Du utöva ledarskap. Under snart 20 år har kursen UGL varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning. Den vänder sig till de som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Det är viktigt att förstå vad UGL egentligen är och går ut på. Därför har jag sammanställt den information som följer.

UGL är en utbildning inom företeelserna hur en grupp utvecklas och mognar över tiden, vad som händer i gruppen under denna utvecklings gång och vad som främjar respektive hämmar en positiv utveckling. Detta benämns här som gruppdynamik. Kursen handlar också om ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens mognadsutveckling.

Vilken ledarstil som både främjar uppgiftens lösande och gruppens utveckling. Den pedagogiska ansatsen under UGL kallas "upplevelsebaserad inlärning" och bygger på Kolbs teorier om inlärning. Man delar upplevelser som genererar grupprocesser vilka gemensamt undersöks och där man bygger upp allmängiltiga teorier om upplevelsernas innehåll och verkan. Vedertagna teoribildningar, med vetenskaplig grund, belyser som jämförelse de gjorda upplevelserna. Reflektion och reflektiva diskussioner bygger på inlärningseffekten och utvecklingen såväl hos deltagaren som hos gruppen. Man lever i sin egen inlärningssituation och handlar sig in i nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra. Denna utbildning ansätts med det pedagogiska postulatet enlig Fredriksson- Gestrelius; "Den enskilda människan själv är den enda som kan vara aktiv på ett sådant sätt att det sker en inlärning - allt en utbildare kan göra är att skapa lämpliga yttre förutsättningar för inlärning, samt att stimulera den enskildes aktiviteter".

Detta innefattar att inlärning bl.a. bäst sker med yttre förutsättningar som genererar trygghet i inlärningen. (Inlärningseffekten i stressituationer är som bekant mycket låg.) Utbildarna, som här benämns handledare, har i sin roll ett stort ansvar för att tillgodose yttre förutsättningar för god inlärning och att ständigt bygga på sin duglighet som utbildare. Det fordrar jämväl att deltagaren tar ansvar för sin inlärning, engagerar sig och med inlevelse ger för att få. För att kunna göra detta bör man ha jämvikt i sin livssituation vid kursdeltagandet. Svårare personliga problem och social ohälsa har ingen lösning i UGL-kursen.

Kursen i sig är krävande och fordrar fokusering på sitt eget innehåll och form. Deltagarantalet minimeras till 8 och maximeras till 12. Till detta kommer handledarna som skall vara två, av Försvarshögskolan registrerade och behöriga, med godkänd utbildning. (Idag finns 600 handledare registrerade) Kursen skall genomföras under fem sammanhängande dagar och bör äga rum under internatform. Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång eller att utföra annat arbete eller studier.

Om man av något skäl behöver avbryta kursen bör denna genomföras, från sin början, vid annat tillfälle. Andra än kursdeltagare har inte tillträde som observatör eller i någon annan funktion. Olikheter berikar och så, i allra högsta grad i inlärningssituationer. Gruppen bör därför sammansättas av människor av så skilda kategorier som möjligt; efter ålder, kön, yrkesbakgrund etc. Detta benämns ofta som s.k. "Främlingsgrupp" i motsats till etablerade grupper "Familjegrupper" där det redan finns mer eller mindre utvecklade relationer. UGL är en kurs för "Främlingsgrupp" där man således inte bär på "ryggsäckar" med antaganden om varandra och därför inte hämmas av tidigare intryck eller föreställningar.

Det bör eller skall inte heller finnas något beroendeförhållande av varandra efter genomförd utbildning eftersom detta kan leda till försiktighet i att uttrycka vad man tycker, tänker och känner om arbete och ledarskap. Alltså: Chefen och medarbetaren bör gå på skilda UGLkurser. UGL-kurser genomförs två gånger per år höst och vår. Närmast sker detta vecka 18 på Storgården i Rimforsa. Anmälan dit sker genom hemsidan UGL - Luce Duce AB, som handledare används de av Försvarshögskolan godkända. Finns registerade i deras öppna delen av handledarregister.

Läs mer om kostnad och kursdatum under fliken boka.
Luce Duce AB, Svedala, ☎ 072-887 99 00, info@luceduce.se

Powered by: DalaDansen.se © 2024